• Uutiset
  • Puutoimialalle vauhtia Koillismaalla

Puutoimialalle vauhtia Koillismaalla

Julkaistu: 29.01.2020

Käynnissä olevat hankkeet tukevat toisiaan ja etsivät kasvua
koulutuksesta, yhteistyöstä ja uusista metsäalan innovaatioista

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja metsäalan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja osaamisen lisääminen ovat merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä, joilla voidaan tukea yritysten kehittymistä. Koillismaalla on parhaillaan käynnissä kaksi puualan hanketta, jotka etsivät kasvua koulutuksesta, yhteistyöstä ja uusista metsäalan innovaatioista.

Naturpoliksen alla toimivan Koillismaan puualan kehittämisohjelman sekä syksyllä käynnistyneen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen koordinoiman Puuedu-hankkeen tavoitteet ovat yhteneväiset: metsäklusterista halutaan nykyistä vahvempi toimija alueelle. Jo nyt se on työllistävyydellään matkailun kaltainen ja liikevaihdoltaan moninkertainen toimija.
– Tavoitteena on luoda metsäalalle uusia työpaikkoja, kehittää koulutusta ja yhteistyötä sekä kannustaa uusiin alan innovaatioihin, kiteyttää syyskuussa käynnistyneen Puuedun hankepäällikkö Jaakko Iso-Möttönen. Toiminta-aikaa on huhtikuuhun 2022.

Puuedu kouluttaa työvoimatarpeeseen

Pohjois-Suomessa on suunnitteilla useita biojalostamoita muun muassa Kemissä ja Kemijärvellä ja jos jompikumpi toteutuu, niin Iso-Möttösen mukaan puun hankintaan tarvitaan satoja uusia kuljettajia, jolloin tarvitaan nykyistä joustavampia koulutusmalleja. Lisäksi puutoimialan yrityksissä on henkilöstöä lähivuosina eläköitymässä.
Puuedun päällimmäinen tavoite on luoda yhdessä metsä- ja puualalla toimivien yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja. Vaihtoehtoja ovat ammatillista peruskoulutusta lyhyemmät täsmäkoulutukset, joilla turvataan muun muassa puukuljetusten työvoimaa.
Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yritysten osaamista. Jo aiemmin tehdyn toimenpidekartoituksen perusteella koillismaalaiset alan yritykset kaipaavat teemakoulutuksia muun muassa viennin ja myynnin, digitalisaation sekä puurakentamisen ja jalostamisen aloilta. Iso-Möttösen ja hanketyöntekijä Pekka Peiposen mukaan näitä kaikkia on tulevina vuosina luvassa.
– Hiilijalanjälki ja ympäristöviestintä ovat myös aiheita, jotka kiinnostavat alueemme toimijoita, kertoo Peiponen.

Verkostoituminen auttaa kasvussa

Koillismaalla toimii kymmeniä alan yrityksiä, joista valtaosa on vielä pieniä. Verkostoituminen on yksi kasvun elinehto.
– Koulutusten kautta yritykset ja niiden henkilöstö parantavat osaamistaan ja pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden kehittämishaasteisiin. Myös toimialan yhteistyö tiivistyy ja verkottuu hankkeen toimenpiteiden kautta. Hankkeessa luodut mallit, hyvät käytännöt ja osaaminen jäävät elämään alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin hankkeen päätyttyä, Iso-Möttönen kertoo.
Puuedu-hankkeen kokonaisbudjetti on 399.000 euroa ja rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä KSAK Oy.

Matkailuyhdistyksen kaltainen toimija

Jo aiemmin liikkeelle lähteneen Naturpoliksen puualan kehittämisohjelma keskittyy alan yritysten kehittämiseen ja yhteistyöhön. Metsäalalle halutaan luoda matkailuyhdistyksen kaltainen yritysten yhteistyöelin.
Hankkeen tavoitteena on perustaa puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistää sen toiminta, rakentaa toimialaryhmän ja ulkopuolisen asiantuntijatyön avulla Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma.

Lean-koulutuksella sujuvuutta ja tehokkuutta organisaatioon

Puuedu Koillismaa -hankkeen ensimmäinen eli Lean-koulutus tarjotaan metsä- ja puutoimialalla toimiville yrityksille ja muille yhteistyötä tekeville organisaatioille mahdollisuus kehittää Lean-osaamistaan. Autoalalta tutussa Lean-koulutuksessa teorian ja käytännön yhdistäminen tapahtuu soveltamalla opitut asiat osallistujan omaan työyhteisöön.
– Ryhmämuotoisen koulutuksessa muodostuu myös yhteinen foorumi, jolla lisätään alueellista yhteistyötä ja verkostoitumista, kertoo Pekka Peiponen Puuedu Koillismaa -hankkeesta. Koulutuksen järjestäjänä toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.
Ensimmäinen Lean-koulutus järjestetään 18.2.–21.9.2020 Kuusamossa ja toinen käynnistetään syksyllä 2020.
Peiposen mukaan Lean-koulutus tarjoaa uusia ideoita ja näkökulmia siihen, miten rakennetaan jatkuvan parantamisen työkulttuuria organisaatioissa. Leanin arvoilla, periaatteilla ja menetelmillä tehostetaan organisaatioiden toimintaa ja poistetaan arjen haittatekijöitä.
Kouluttajana toimii Lean-toimintamallin kanssa yli 27 vuotta työskennellyt Heikki Pöri. Koulutus sisältää seitsemän lähikoulutuspäivää Kuusamossa ja etätehtäviä omiin organisaatioihin liittyen. Koulutukseen otetaan 16 henkilöä.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala