• Uutiset
  • Maanomistajat eivät hyväksy Muojärven maisematyölupaa

Maanomistajat eivät hyväksy Muojärven maisematyölupaa

Julkaistu: 11.08.2016

Kuusamon kaavatilaisuudessa päätettiin yhteisestä muistutuksesta, joka on allekirjoitettavana metsänhoitoyhdistyksen toimistolla

Kuusamossa työn alla olevien suurten kaavojen maisematyölupa herättää suurta närää maanomistajien keskuudessa. Ollilan Lomamajoilla perjantaina järjestetyssä tilaisuudessa päätettiinkin yhteisestä muistutuksesta, jossa vaaditaan maisematyölupien poistamista Muojärven rantayleiskaavasta. Strategisen yleiskaavan ja Muojärven rantayleiskaavan tiimoilta järjestetty kolmituntinen tilaisuus houkutteli paikalle lähes sata alueen maanomistajaa ja asukasta.

Järvi-Kuusamon alueen yhdistysten järjestämän tilaisuuden koolle kutsujana ollut Jukka Määttä sanoo, että yksittäisen maanomistajan on vaikea ymmärtää, mitä kaikkea uudet kaavat rajoittavat ja mihin ne perustuvat.

– Kaavaselostuksissa ja määräyksissä vedotaan usein eri päätöksiin: valtioneuvoston päätökseen, ympäristöministeriön päätökseen, muinaismuistolakiin, maakuntakaavaan ja luontodirektiiveihin. Vaikutelmaksi jää, että kaikki on jo valmiiksi muualla päätetty. Ylhäältä päin sanellaan, miten saa hakata metsäänsä vai saako ollenkaan, miten rakennetaan, miten käytetään rantoja ja miten määritellään talojen värit. Tällaista ohjausta ei voi mitenkään ymmärtää. Me haluamme kuusamolaisina ja maanomistajana olla itse päättämässä oman elin- ja asuinympäristömme asioista. Siksi tämä tilaisuus, hän perustelee.

Asiantuntijoina paikalla olivat kaupungin edustajina kaavoitusteknikko Pekka Räisänen ja kaavasuunnittelija Päivi Karjalainen sekä kaava-asiantuntija Markku Tornberg MTK:sta ja Metsänhoitoyhdistys Kuusamon toiminnanjohtaja Maunu Kilpivaara.

Maisematyölupa on perusteeton

Kaavoitusteknikko Räisäsen esittely Muojärven rantayleiskaavan ehdotuksesta herätti laajaa keskustelua lähinnä metsien käytöstä, M-1-alueen rajauksesta ja alueella vaadittavasta maisematyöluvasta.

Määtän mukaan M-1-alueeksi on kaavassa merkitty muun muassa kaikki rannat, jopa pienet lammetkin, joiden alueella ei ole rakennusoikeutta.

– M-1-alueella on voimassa rakennus- ja maankäyttölain 128 pykälän mukainen toimenpiderajoitus, joka edellyttää maisematyölupaa. Lupa on maksullinen ja maanomistaja joutuu sen maksamaan. Myönnetystä luvasta saa toki valittaa, mutta pisimmillään voi mennä jopa kolme vuotta, ennen kuin hakkuu voidaan aloittaa. Myös maa-ainesten otto omaankin käyttöön vaati maisematyöluvan, samoin pellon teko, Määttä hämmästelee.

Muinaismuistojen määrä hämmästyttää

Kiivasta keskustelua herättivät myös kaava-alueella olevat uudet muinaismuistokohteet ja niiden todenperäisyys. Alueella toteutettiin vuonna 2009 kaupungin tilaamana muinaisjäännösten inventointi. Tutkija oli löytänyt 32 uutta muinaisjäännöstä aiemmin tiedossa olleiden 23:n lisäksi.

Määtän mukaan uudet muinaisjäännökset perustuivat vain yhden tutkijan arvioihin eikä paikallisten asukkaiden perimätietoa ole hyödynnetty.

– Asian tarkempaa selvittämistä vaadittiin, mutta käytännössä ”todistustaakka” on maanomistajalla, jonka on muistutuksen kautta vaadittava tarkempaa selvitystä.

Kaavamitoitus liian alhainen

MTK:n kuusamolaissyntyinen kaava-asiantuntija Markku Tornberg toi omassa puheenvuorossaan ilmi huolensa kaavan mitoituksesta (5-7 rakennuspaikkaa /muunnettua rantakilometriä kohden). Hän piti lukua liian alhaisena.

– Etelä-Savon maakuntaliiton mallin mukaista muunnettua rantakilometriä ei pitäisi käyttää, vaan maanomistajalla pitää olla oikeus rantarakentamiseen todellisen rantaviivan mukaan, hän totesi.

Tornberg ihmetteli myös Muojärven kaavan pitkää, yli 20 vuotta jatkunutta valmistelua. Hänen mukaansa aloitettu kaavoitus pitäisi saada päätökseen viidessä vuodessa.

Tornberg kritisoi myös maisematyölupavaatimusta nyt esitetyssä laajuudessa.

– Kunta on velvollinen korvaamaan maanomistajalle menetykset, jos maisematyölupaa ei myönnetä, joten kunnassa on varauduttava tarvittavaan rahoitukseen.

Lisäksi keskusteltiin eri luontoarvokohteista kaavoissa ja niiden merkityksestä maanomistajan maankäyttöön.

– Pääsääntöisesti ne jollakin tavalla rajoittavat aina maanomistajan oikeutta, Tornberg muistutti.

Epäkohdista muistutukset 

Kuusamon metsänhoitoyhdistyksen edustaja Maunu Kilpivaara kehotti maanomistajia tekemään muistutuksia havaitsemistaan epäkohdista nyt nähtävillä olevista kaavoista.

Keskustelussa nousi esiin myös tonttien rakennusoikeus ja mahdollisuus korvata maisematyölupa maisema-arvokaupalla, jossa naapuritontinomistajat voisivat korvata hakkuutulojen menetyksen.

– MTK:n lanseeraama maisema-arvokauppa tarkoittaa sitä, että jos naapurit haluavat säilyttää puuston ja maiseman, niin he korvaavat maanomistajalle puuston arvon, jotta hakkuuta ei tehdä, Kilpivaara selvensi.

”Maisemansuojelu rajoittaa elinkeinojen toimintaa ja kehittämistä”

Ollilan Lomamajoilla kokoontuneet Järvi-Kuusamon maanomistajat ja asukkaat päättivät yksimielisesti laatia muistutuksen, jossa vaaditaan Muojärven rantayleiskaavan M-1-alueen poistamista sekä maisematyölupavaatimuksen poistamista kaikilta alueilta.

Muistutus on allekirjoitettavana Metsänhoitoyhdistys Kuusamon toimistolla.

– Maanomistajina emme hyväksy Muojärven rantayleiskaavaan merkittyä maisemansuojelualuetta M-1, vaan vaadimme sen poistamista. M-1-aluerajaus rajoittaa metsänhakkuuta, maa-ainesten ottoa, pellon tekoa ynnä muuta haitaten näin alueelle luontaisten peruselinkeinojen toimintaa ja kehittämistä. Maiseman suojelu estää myös yksityisomaisuuden täysimääräistä hyödyntämistä. Metsien käsittelyyn riittävät nykyisen metsälain mukaiset ohjeet ja määräykset eikä uusia rajoittavia määräyksiä tarvita, muistutuksessa todetaan.

Samoilla perusteilla muistutuksessa vaaditaan maisematyöluvan poistamista kaikilta alueilta.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala