• Uutiset
  • Kuoliolla riidellään veden pumppaamisesta

Kuoliolla riidellään veden pumppaamisesta

Julkaistu: 05.02.2020

Kuolion kylällä on puhjennut riita talousveden pumppaamisesta. Maanomistaja, jonka tontilla Kuolion seudun vesiosuuskunnan vedenpumppaamo sijaitsee, vaatii vuokrasopimuksen uusimisen myötä hinnankorotusta. Vesiosuuskunnan mukaan vuokrahinnan korotus on liian suuri. Asia on edennyt aluehallintoviraston käsittelyyn.

Kuolion seudun vesiosuuskunnan vedenottamopaikan maanomistaja vaatii vesiosuuskuntaa keskeyttämään veden pumppaamisen kiinteistöllään.
Vesiosuuskunnan ja maanomistajan välinen vuokrasopimus päättyi elokuussa 2018, eikä uutta sopimusta ole syntynyt, koska Kuolion seudun vesiosuuskunta katsoo, että maanomistajan esittämässä uudessa vuokrasopimusluonnoksessa vedenottamon maa-alueen vuokrahintavaatimus on liian korkea.
Vesiosuuskunta ottaa kyseiseltä alueelta pohjavettä 130 osakastalouden käyttöä varten Kuusamon Taviharjussa, Kuoliossa, Visalassa, Käsmässä ja Penttilänvaarassa.
Tämän lisäksi vettä toimitetaan myös useaan eläinsuojaan.

Maanomistaja vaatii hallintopakkoa

Vesiosuuskunta haki toukokuussa 2019 yhdyskuntatekniikan lautakunnalta vedenottamon sijoituslupaa nykyiselle paikalle. Lautakunta myönsi sijoitusluvan marraskuussa 2019.
Päätöksessään lautakunta totesi muun muassa, että kiinteistön omistaja on oikeutettu saamaan korvausta mahdollisesta pumppaamon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.
Vedenottamo on sijoitettu kasvillisuudesta paljaaseen kohtaan.
Maanomistaja vei asian aluehallintoviraston käsittelyyn vaatimalla vedenpumppaamisen lopettamista vesilakiin perustuvalla hallintopakolla.
Nyt aluehallintovirasto pyytää Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kuolion seudun vesiosuuskuntaa koskevan hallintopakkohakemuksen johdosta.

Terveyshaittariski suuri

Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto käsitteli aluehallintovirastolle lähetettävää lausuntoa tiistaina kokouksessaan.
Ympäristöjaoston näkemyksen mukaan Kuolion seudun vesiosuuskunnan osakkaiden terveydelle ja eläinsuojissa pidettävien eläinten hyvinvoinnille saattaa aiheutua vaaraa, mikäli aluehallintovirasto keskeyttää pohjaveden pumppaamisen kiinteistönomistajan vaatimuksen mukaisesti.
Jos vedenhankinta määrätään keskeytettäväksi, on osakastalouksien ja maatalousyritysten otettava käyttöön kiinteistökohtaiset talousvedenhankintakeinot ja veden kelpaavuus talousvedeksi olisi tällöin erikseen tutkittava.
Mikäli kiinteistöltä saatavan veden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia tai veden saanto on liian pieni, olisi kotitalouden tai maatalousyrityksen turvauduttava tilapäisjärjestelyihin, kuten veden kuljettamiseen säiliöautolla ja varastointiin säiliöissä, mikä voi pitkäaikaisessa käytössä olla epähygieenistä ja aiheuttaa vaaraa terveydelle.
Ympäristöjaosto toteaa myös, että koska kiinteistökohtaisen talousvesikaivon veden laadun tutkituttaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus, on mahdollista, että osa kotitalouksista päätyisi tietämättään käyttämään terveydelle vaarallista talousvettä.
Hyvän terveydensuojeluntason vuoksi ympäristöjaosto katsoo, että maanomistaja hakisi korvausmäärittelyä ensisijaisesti maanmittauslaitokselta vedenottamon aiheuttamasta haitasta, eikä aluehallintoviraston tulisi määrätä vedenottoa keskeytettäväksi vesilain mukaisella hallintopakkomenettelyllä.

© Koillismaan Uutiset

Web design by Heikki Kujala